Met­sä­hakkuu

Puun­korjuun ammattilainen

Metsän kas­vatus ja hoito ovat pit­kä­jän­teistä työtä. Hyvin hoi­dettu puusto tuottaa omis­ta­jalleen niin elä­myksiä kuin parempaa tuot­toakin. Kone­Jätkät tuntee metsät ja niiden hoidon, joten voit huo­letta jättää käsiimme puustosi har­ven­nuksen ja hyvin­voinnin sekä korjuun.

Pal­ve­lui­himme kuuluu olen­naisena osana puun­korjuu, joka pitää sisällään puiden har­ven­nuksen, kaadon sekä kul­je­tuksen asian­mu­kaisin välinein.

Ensi­har­vennus on tärkein harvennus

Ensi­har­ven­nuk­sessa tasai­käinen metsä har­ven­netaan jättäen pystyyn järeimmät puut. Näin saa­vu­tetaan tila, jossa metsä lähtee kas­vamaan ja järey­tymään opti­maa­li­sesti. Mikäli ensi­har­ven­nuksen jättää teke­mättä, jatkaa puusto pituus­kas­vuaan, mutta arvokkaan tuk­kipuun tuo­tanto heikkenee.

Ensi­har­vennus on ajan­koh­tainen yleensä noin 20-40 vuotta puuston uudis­tuksen jälkeen. Ajan­kohta vaih­telee riippuen metsän maan­tie­teel­li­sestä sijainnista.

harvennushakkuu

Har­ven­nus­hakkuu tukee puuston rakennetta

Har­ven­nus­hakkuu tulee kysy­mykseen silloin, kun halutaan tukea puuston hyvää kasvua. Har­vennus vah­vistaa puun raken­netta ja tukee metsän kas­vuo­lo­suh­teita tehden niistä opti­maa­li­semmat. Hyvin­voiva puusto nostaa metsän arvoa.

Metsän har­vennus on ajan­koh­tainen, kun puusto on noin 40 - 50 –vuotias. Me arvioimme puuston kunnon ja hoi­to­his­torian perus­teella sopivan har­ven­nusa­jan­kohdan. Otamme luon­nol­li­sesti huo­mioon myös met­sä­no­mis­tajan toiveet sekä pää­määrät ja valitut kas­va­tus­me­ne­telmät metsän suhteen.

Pää­te­hakkuu on metsän elin­syklin vii­meinen vaihe

Pää­te­hakkuu eli uudis­tus­hakkuu on suun­ni­tel­mal­lisen met­sän­hoidon ja –kas­va­tuksen vii­meinen vaihe, jossa vanha puusto pois­tetaan uuden tieltä. Tämä vaihe on ajan­koh­tainen silloin, kun metsän kasvu taantuu ja on aika uudistaa metsää.

jatkuva-hakkuu

Jatkuva hakkuu on eko­lo­gi­sempi vaihtoehto

Me Kone­Jät­killä kan­nus­tamme met­sä­no­mis­tajia jat­kuvaan kor­juuseen, joka on luonnon moni­muo­toi­suutta yllä­pi­tävää, eko­lo­gista toi­mintaa. Pää­te­hak­kuiden sijaan voidaan suo­rittaa jat­kuvan hakkuun mene­telmää, jolloin metsää ei tar­vitse uudistaa koko­nai­suu­dessaan, eikä näin ollen maa­perää tar­vitse muokata. Jatkuva hakkuu on lisäksi eko­lo­gi­sempaa ja se sitoo myös hiilidioksidia.

Muis­tithan, että han­kin­ta­hakkuu on verovähennyskelpoista.

Onko metsäsi hak­kuu­ar­vioinnin tarpeessa?

Ota yhteyttä, niin yllä­pi­detään yhdessä puustosi elin­voi­mai­suutta ja tuottavuutta.