Kone­Jätkät Oy

Metsien asian­tuntija vuo­si­kym­menten kokemuksella

Puun­kor­juuta ammattitaidolla

Kone­Jätkät on joen­suu­lainen vuonna 2017 perus­tettu met­sä­ko­neyhtiö. Pää­asial­liset pal­ve­lumme ovat puu­kauppa, puun­korjuu sekä kai­vin­ko­neu­ra­kointi. Meistä saat luo­tet­tavan kump­panin, kun haluat myydä met­sääsi tai mikäli metsän har­vennus on ajan­koh­tainen. Kai­vin­ko­neu­ra­kointia teemme niin met­sä­koh­teissa kuin oma­ko­ti­ta­lojen raken­nus­pro­jektien yhteydessäkin.

Koke­musta ja näke­mystä olemme ker­ryt­täneet vuo­desta 2002 saakka - kauan ennen oman yri­tyksen perus­ta­mista. Parin­kym­menen vuoden aikana olemme ehtineet ammat­ti­taidon ja osaa­misen lisäksi ker­ryttää laajan yhteis­työ­ver­koston muista met­säalan osaa­jista ja organisaatioista.

Teemme työmme met­sä­arvot edellä

Meille tärkeää on tehdä työmme eko­lo­giset arvot edellä luonnon moni­muo­toi­suutta vaalien. Kaikki työn­te­ki­jämme ovat suo­rit­taneet luon­non­hoi­to­tut­kinnon, eli niin sanotut tikkamerkit. 

Pyrimme suo­simaan toi­min­nas­samme jat­kuvan kasvun peri­aa­tetta, joka on viime vuosina noussut met­sän­hoidon tren­diksi. Jat­kuvan kasvun mallin mukai­sesti teh­dyssä har­ven­nuk­sessa pyr­ki­myksenä on lisätä kiertoa sekä välttää auk­kojen jät­tä­mistä metsiin. Ammat­ti­tai­tomme avulla pys­tymme näkemään jokaisen puun yksi­löl­lisen kasvutarinan.

Olemme PEFC-ser­ti­fioitu toimija. Puu­kau­poissa toi­mit­ta­mamme puu on aina ser­ti­fioi­dusta met­sistä han­kittua, vas­tuul­li­sesti kas­va­tettua ja hoi­dettua puuta.

Asiak­kai­namme yksi­tyiset metsänomistajat

Ostamme puuta yksi­tyi­siltä met­sä­no­mis­ta­jilta har­vennus- ja pää­te­hak­kuu­lei­mi­koilta. Puun väli­tämme eteenpäin puu­yh­tiöille jat­ko­käyttöön. Puu­kau­passa yhteis­työ­kump­pa­nei­tamme ovat Metsä Group, Met­sän­hoi­to­yh­distys Pohjois-Karjala ja Kai­vospuu Oy.

Toi­mimme Joen­suussa ja sen lähi­kun­nissa (Kiih­te­lys­vaara, Pyhä­selkä, Eno, Liperi, Tohmajärvi).

Kone­Jätkät Oy on Suomen Yrit­täjien jäsen

suomen-yrittajat-2020-jasenbanneri

Kuu­lumme myös Koneyrittäjäliittoon

koneyrittajaliitto-logo

Tutustu pal­ve­lui­himme

puukauppa-ikoni-konejatkat

Puu­kauppa

Lue lisää puu­kau­pasta ja siitä, miten puun­myyn­ti­pro­ses­sissa edetään.

puunkorjuu-ikoni-konejatkat

Puun­korjuu

Teemme vuosien koke­muk­sella puun­kor­juuta. Lue lisää metsäharvennuksista.

kaivinkoneurakointi-ikoni-konejatkat

Kai­vin­ko­neu­ra­kointi

Kaut­tamme ammat­ti­tai­toista kai­vin­ko­neu­ra­kointia kai­ken­ko­koisiin projekteihin.