Kai­vin­ko­netyöt

Kai­vin­ko­netyöt laadukkaasti

Teemme vuosien koke­muk­sella kai­vin­ko­neu­ra­kointia, esi­mer­kiksi yksi­tyisten oma­ko­ti­ta­lojen maan­ra­ken­nusta ja -siirtoa. Met­sä­alaan liit­tyvät kai­vin­ko­netyöt, kuten metsän muokkaus ja ojitus sekä met­sä­teiden kun­nos­tukset onnis­tuvat vai­vatta ja ammattitaidolla.

Pienet ja suuret kaivinkoneurakat

Teemme kai­ken­ko­koisia kai­vin­ko­ne­töitä. Mikäli syystä tai toi­sesta emme pysty jotakin työtä hoi­tamaan, pys­tymme hyö­dyn­tämään kat­tavaa yhteistyöverkostoamme.

Kalus­tomme on modernia

Käy­tös­sämme on uusim­malla tek­no­lo­gialla varus­tettu kalusto sekä ammat­ti­tai­toinen ja osaava kaivinkoneenkuljettaja.

Käy­tämme kuhunkin pro­jektiin par­haiten sopivaa kalustoa.

moderni-kaivinkonekalusto

Kai­vin­ko­ne­pro­jektin tarpeessa?

Ota yhteyttä, niin annamme mak­sut­toman arvion työ­määrän perusteella.